طرح درس سالانه

نام درس : عربی1/2               پايه : دوم    روز : يک شنبه        سال تحصيلي : 88 – 87           تهيه كننده : فرزانه محمدی

ماهها

هفته

جلسه

درس

موضوع و عنوان درس

هدف ويژه درس

فعاليتهاي ديگر

مهر

اول

اول

الاول

الهی/المعرفة و النکرة

قرائت صحيح متن و ترجمه آن

آشنایی با اسمهای معرفه ونکره

و انواع معارف

جستجوی انواع معارف در قسمت کیف؟!

سوم

دوم

الاول

التمرين الأول إلي التمرين الخامس

آگاهی از آموخته های دانش آموزان

- - -

آبان

اول

سوم

الاول

كارگاه ترجمه

 ارزشیابی کتبی از درس 1

آشنایی با ترجمه اسم اشاره

 آگاهی از آموخته های دانش آموزان

- - -

سوم

چهارم

الثاني

فی خدمة البوساء/علائم الاعراب

قرائت صحيح متن و ترجمه آن

آشنایی با اعراب ظاهری(اصلی و فرعی وکلماتی که  اعراب فرعی دارند)

جستجوی کلماتی که اعراب فرعی دارد در قسمت کیف؟!

آذر

اول

پنجم

الثاني

التمرين الأول إلي التمرين الرابع

آگاهی از آموخته های دانش آموزان

- - -

سوم

ششم

الثاني

كارگاه ترجمه

 ارزشیابی کتبی از درس 2

آشنایی با ترجمه اسمهای مثنی و جمع و

توجه به مرجع ضمایر و ...

آگاهی از آموخته های دانش آموزان

- - -

دی

اول

هفتم

- - -

امتحانات دي

- - -

- - -

سوم

هشتم

الثالث

کتاب الحیاة/علامات الاعراب الفرعیة

قرائت صحيح متن و ترجمه آن

آشنایی با دومورد از کلماتی که اعراب فرعی دارند(اسم جمع مونث سالم و غیرمنصرف)

جستجوی اسمهای غیرمنصرف و جمع مونث سالم و اعراب آن در قسمت کیف؟!

بهمن

اول

نهم

الثالث

التمرين الأول إلي التمرين الخامس

آگاهی از آموخته های دانش آموزان

- - -

سوم

دهم

 

الثالث

 

كارگاه ترجمه

 ارزشیابی کتبی از درس 3

آشنایی با ترجمه مصدر

آگاهی از آموخته های دانش آموزان

- - -

اسفند

اول

يازدهم

الرابع

جمال العلم

علامات الاعراب

قرائت صحيح متن و ترجمه آن

آشنایی با اعراب محلی و تقدیری

جستجوی کلماتی که اعراب محلی و تقدیری دارند در قسمت کیف؟!

سوم

دوازدهم

الرابع

التمرين الأول إلي التمرين الخامس

آگاهی از آموخته های دانش آموزان

- - -

فروردين

سوم

سيزدهم

الرابع

ارزشیابی کتبی از درس4

گاهی از آموخته های دانش آموزان

- - -

چهارم

چهاردهم

الخامس

الظبی و القمر/الاضافة و الوصف

قرائت صحيح متن و ترجمه آن

اشنایی با مضاف و مضاف الیه و صفت و موصوف

جستجوی مضاف و مضاف الیه و صفت و موصوف در قسمت کیف؟!

ارديبهشت

اول

پانزدهم

الخامس

التمرين الأول إلي التمرين الرابع

آگاهی از آموخته های دانش آموزان

- - -

دوم

شانزدهم

الخامس

كارگاه ترجمه

 ارزشیابی کتبی از درس 5

آشنایی با ترجمه صفت جمله

آگاهی از آموخته های دانش آموزان

- - -

+ نوشته شده در  جمعه ۱۸ اردیبهشت۱۳۸۸ساعت   توسط سرگروه  |